Lê Hoàn

Lê Đại Hành (15 tháng 7 năm 941 – 18 tháng 4 năm 1005) là vị Hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt, trị vì nước Đại Cồ Việt trong 24 năm.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, tức vua Đinh Tiên Hoàng phong ông làm Thập đạo tướng quân. Năm 979, Lê Hoàn rước Vệ vương Đinh Toàn lên ngôi hoàng đế và tôn mẹ Đinh Toàn là Dương Vân Nga làm Hoàng thái hậu. Lê Hoàn làm nhiếp chính đảm đương việc nước, xưng là Phó vương.

Năm 980, nhận tin quân Tống chuẩn bị xâm lược. Thái hậu thấy các tướng lĩnh đều vui lòng quy phục, nhất trí muốn tôn Lê Hoàn lên Thiên Tử, bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi Hoàng đế. Từ đó ông lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu (980), giáng phong Đinh Toàn làm Vệ vương. Lê Hoàn còn truy phong cha làm Trường Hưng vương và mẹ họ Đặng làm Hoàng thái hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *