Lý Bí

Lý Nam Đế (503 – 548), húy là Lý Bí hoặc Lý Bôn. Thời trẻ, Lý Bí có tài, được mời ra làm chức Giám quân ở Đức châu, nhưng do bất bình với các quan lại đô hộ tàn ác, Lý Bí bỏ quan, về quê, chiêu binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ.

Cuối năm 541, Lý Bí chính thức khởi binh đánh đuổi quân Lương do Tiêu Tư chỉ huy. Cuối năm 542, quân Lương lại tiến sang bị quân Lý Bí đánh bại, mười phần chết đến sáu, bảy phần, toàn quân tan rã. Chiến thắng này giúp Lý Bí kiểm soát toàn bộ Giao Châu. Tháng 5 năm 543, vua Lâm Ấp mang quân xâm chiếm quận Nhật Nam và tiến đến quận Cửu Đức. Lý Nam Đế sai Phạm Tu cầm quân vào nam đánh Lâm Ấp.

Năm 544, tháng giêng, Lý Bí tự xưng là Nam Đế, lên ngôi, trở thành vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lý và dựng nước Vạn Xuân (đức trời) thể hiện mong muốn rằng xã tắc truyền đến muôn đời, lập trăm quan. Ông đóng đô ở Long Biên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *