Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Âu Cơ

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Bà Triệu

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Bùi Thị Xuân

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Chử Đồng Tử

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Chu Văn An

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Dương Tam Kha

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Dương Vân Nga

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Đặng Dung

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Đinh Bộ Lĩnh

Hình ảnh 50 vị Kỳ Nhân

Hồ Quý Ly