Lê Lai

Lê Lai (1355 – 29 tháng 4, 1419) là một tướng lĩnh tham gia Khởi nghĩa Lam Sơn.

Ông tính cương trực, dung mạo khác thường, chí khí cao cả lẫm liệt, lo việc hậu cần cho Lê Lợi rất chu đáo. Năm 1416, ông cùng Lê Lợi và 18 tướng lĩnh khác tham gia Hội thề Lũng Nhai, thề sống chết có nhau, nguyện chung sức đánh đuổi quân Minh đang cướp phá. Ông được ban tước Quan nội hầu, tổng quản của phủ Đô tổng quản.

Ông được coi là một anh hùng, một tấm gương trung nghĩa với sự kiện nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam là cải trang thành Lê Lợi, sau đó liền đem quân đến cửa trại giặc khiêu chiến. Giặc cậy quân mạnh xông đánh. Lê Lai cưỡi ngựa, phi vào giữa trận giặc, bị xúm lại vây bắt, đem về trong thành, xử bằng hình phạt cực ác, ra hẳn ngoài những tội thường làm và bị quân Minh giết chết. Lê Lai có ba con trai: Lê Lư, Lê Lộ, Lê Lâm, sau đều được Lê Lợi nuôi như con đẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *