Triệu Quang Phục

Triệu Việt Vương (524 – 571), tên thật là Triệu Quang Phục, là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571. Ông là con của Thái phó Triệu Túc, người huyện Chu Diên. Ông được sử sách mô tả là người uy tráng dũng liệt, cùng cha theo Lý Nam Đế khởi nghĩa từ ngày đầu (năm 541), được giao chức Tả tướng quân nước Vạn Xuân.

Năm 547, tháng Giêng, ông lui về giữ đầm Dạ Trạch, Người trong nước gọi ông là Dạ Trạch Vương.  Năm 548, nghe tin Lý Nam Đế mất ở động Khuất Lão, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương, kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân. Năm 549, ông ở trong đầm thấy quân Lương không lui, mới đốt hương cầu đảo, thế rồi có điềm lành được “mũ đâu mâu móng rồng” dùng để đánh giặc. Từ đó quân danh lừng lẫy, đi đến đâu không ai địch nổi. Năm 571, bị Lý Phật Tử đánh úp và thua trận. Ông tự tử ở cửa sông Đáy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *